Koulutuksessa käytetään oppimispäiväkirjaa oman oppimisen reflektointiin. Se auttaa jäsentämään omia ajatuksia ja omaa oppimista ja seuraamaan omassa ajattelussa tapahtunutta kehittymistä suhteessa aluksi asetettuihin oppimistavoitteisiin. Oppimispäiväkirjassa olennaista on tuoda esiin yhteyksiä opitun ja omien kokemusten ja tietojen välillä. Kun oppimispäiväkirja toteutetaan blogimaisesti siten, että opiskelijat kommentoivat toistensa oppimispäiväkirjoja, sen hyöty on vieläkin suurempi, kun kanssaopiskelijan kommentit voivat haastaa omaa ajattelua ja tuoda esiin mahdollisia ristiriitoja, joita itse ei ole tullut ajatelleeksi. Jo kirjoittaminen on hyvä tapa huomata ristiriitoja itsekin, kun ajatukset tulisi kirjoitetussa tekstissä osata jäsentää loogisesti.

Lonkan et al (1996) ajatuksia soveltaen tähän koulutukseen voidaan antaa seuraavanlainen ohjeistus oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen:

  1. Kirjoita säännöllisesti – kehitä itsellesi tietty rytmi ja huolehdi että se pysyy yllä.
  2. Määrällinen tavoite ei itsessään ole tärkeä kriteeri, mutta oppimispäiväkirja ei aja tarkoitustaan, mikäli sitä kirjoittaa vain muutaman rivin. Tarkoitus on pohtia kirjoittamisen avulla, mikä näkyy myös tekstin pituudessa.
  3. Voit kirjoittaa paitsi annetun tehtävänannon mukaisesti ja mukaisesta aiheesta, mutta mikään ei estä kirjoittamasta myös muista aiheeseen jollakin tavalla liittyvistä asioista, tai ottaa uudelleen esiin aikaisemmin käsiteltyjä asioita ja pohtia niitä "uudessa valossa".
  4. Liitä kirjoittamasi teksti niihin asioihin, joita olet koulutuksessa oppinut. Tuo esiin käsitteitä ja tee tarkastelua ja peilailua omiin kokemuksiin suhteessa koulutuksessa esiin tulleisiin asioihin. Tuo koulutuksessa esiin tullutta myös monipuolisesti – ei vain yhtä asiaa. Näin oppimispäiväkirjassa pohdiskelu toimii kuten pitää – liittää uuden opitun aikaisempiin tietoihisi, taitoihisi ja kokemuksiisi.
  5. Pyri kirjoittamaan pohdiskellen – pintapuoliset kommentit eivät tue asioiden syvällistä oppimista.

Kirjoittaessasi oppimispäiväkirjaa voit käyttää apuna Bloomin taksonomiaa (ks. esimerkki). – pyri etenemään tasolta 1 tasolle 6 ja käytä apunasi taulukon kolmessa oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa olevia tasoihin liittyviä tunnusmerkkejä.

Ks. apukysymyksiä oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen (Anne Rongas lukiokursseilla portfolion tekijöille)

Lähteet:

Lonka, I., Lonka, K., Karvonen, P. & Leino, P. (1996) Taitava kirjoittaja. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus

Luku 1.3: Oppimispäiväkirja kirjoittajan apuna. Tuumasta tekstiksi. Perusopas seminaari- ja opinnäytetyön tekijälle. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos.
URL http://www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/luku1c.html#Oppimispaivakirja